தமிழ் கற்க

உடலின் பாகங்கள் | Parts of the Body
Image
( Hover to zoom )
Tamil English Tamil PronunciationEnglish Pronunciation
முடி
ஹேர்
Mudi
Hair
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
தலை
ஹெட்
Thalai
Head
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கன்னம்
சீக்
Kannam
Cheek
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
தாடை
சின்
Thadai
chin
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கண்
Kan
Eye
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
காது
இயர்
Kathu
Ear
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மூக்கு
நோஸ்
Mooku
Nose
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
உதடு
லிப்ஸ்
Uthadu
Lips
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பற்கள்
டீத்
Parkal
Teeth
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நாக்கு
டங்க்
Naaku
Tongue
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கை
ஹன்ட்
Kai
Hand
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கட்டைவிரல்
தம்ப்
Kattaiviral
Thumb
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சுட்டுவிரல்
இன்டெக்ஸ் ஃப்ங்கர்
Suttuviral
Index Finger
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நடுவிரல்
மிடில் ஃப்ங்கர்
Naduviral
Middle Finger
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மோதிரவிரல்
ரிங் ஃப்ங்கர்
Mothiraviral
Ring Finger
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சுண்டுவிரல்
லிட்டில் ஃப்ங்கர்
Sunduviral
Little Finger
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நகம்
நேயில்
Nagam
Nail
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மணிக்கட்டு
ரிஸ்ட்
Manikkattu
Wrist
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கால்
லேக்
Kall
Leg
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கால்விரல்கள்
டோஸ்
Kallviralkal
Toes
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
முழங்கால்
நீ
Mulangkaal
Knee
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கணுக்கால்
அங்கில்
Kanukkaal
Ankle
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
குதிங்கால்
ஹீல்
Kuthingkaal
Heel
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பாதம்
ஃபூட்
Paatham
Foot
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
தோள்
ஷோல்டர்
Thol
Shoulder
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மார்பு
செஸ்ட்
Maarbu
Chest
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
முழங்கை
எல்போ
Mulangai
Elbow
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வயிறு
ஸ்டோமக்
Vayiru
Stomach
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
இடுப்பு
ஹிப்
Eeduppu
Hip
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
தொடை
தை
Thodai
Thigh
ஒலி ஒலிக்க Play Audio