கேள்விக்கு ஏற்ற உயிர் எழுத்தைத் தட்டச்சு செய்க - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான பதிலைத் தட்டச்சு செய்யவும்.
  • 2). வார்த்தைக்கு முன்னும் பின்னும் இடைவெளியைத் (Space) தவிர்க்கவும்.
1.
ஒ- எத்தனையாவது எழுத்து- எழுதுக
2.
ஆய்த எழுத்து எழுதுக
3.
ஏ- அடுத்த எழுத்தை எழுதுக
4.
ஆ- அடுத்த எழுத்தை எழுதுக
5.
ஊ- முந்தைய எழுத்தை எழுதுக
6.
ஓ- முந்தைய எழுத்தினை எழுதுக
7.
எ- முந்தைய எழுத்தை எழுதுக
8.
ஐ- அடுத்த எழுத்தினை எழுதுக
9.
உயிரெழுத்துக்களில் இறுதி எழுத்தினை எழுதுக
10.
எழுத்துக்களில் ஃ எழுத்தினை எவ்வாறு அழைப்போம்?
11.
அ முதல் ஔ வரையிலான உயிர் எழுத்துக்களை எழுதுக.
12.
உயிரெழுத்துக்களில் மூன்றாவது எழுத்தினை எழுதுக
13.
உயிரெழுத்துக்களில் முதல் எழுத்தினை எழுதுக
14.
உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை- எழுதுக
15.
ஈ- எத்தனையாவது எழுத்து- எழுதுக
   
Quiz Time : 15 Minutes
Smart Score   :