கேள்விக்கு ஏற்ற உயிர் எழுத்தைத் தேர்வு செய்க - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
உ எத்தனையாவது எழுத்து- தேர்வு செய்க2.
உயிரெழுத்துக்களில் ஒன்பதாவது எழுத்தைத் தேர்வு செய்க3.
உயிரெழுத்துக்களின் மொத்த எழுத்துக்களைத் தேர்வு செய்க4.
அகர வரிசைப்படி உயிர் எழுத்துக்களைத் தேர்வு செய்க5.
ஆய்த எழுத்தைத் தேர்வு செய்க6.
ஃ எழுத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க7.
உயிரெழுத்துக்களில் பதினொன்றாவது எழுத்தைத் தேர்வு செய்க8.
உயிரெழுத்துக்களில் ஒ முந்தைய எழுத்தைத் தேர்வு செய்க9.
உயிரெழுத்துக்களில் இ அடுத்த எழுத்தைத் தேர்வு செய்க10.
உயிரெழுத்துக்களில் ஆறாவது எழுத்தைத் தேர்வு செய்க11.
உயிரெழுத்துக்களில் எ அடுத்த எழுத்தைத் தேர்வு செய்க12.
உயிரெழுத்துக்களில் ஆ முந்தைய எழுத்தைத் தேர்வு செய்க13.
இ எத்தனையாவது எழுத்து - தேர்வு செய்க14.
அகர வரிசைப்படி உயிர் எழுத்துக்களைத் தேர்வு செய்க15.
சரியான வரிசையில் அ முதல் ஔ வரையிலான உயிர் எழுத்துக்களைத் தேர்வு செய்க   
Quiz Time : 15 Minutes
Smart Score   :