அகரவரிசைப்படி எழுத்துக்களைத் தேர்வு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க2.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க3.
ஆய்த எழுத்து எத்தனை?- தேர்வு செய்க4.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க5.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க6.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க7.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க8.
உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை?- தேர்வு செய்க9.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க10.
உயிரெழுத்துக்களை அகர வரிசைப்படி தேர்வு செய்க   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :