கேள்விக்கு ஏற்ற சரியான எழுத்தைத் தேர்வு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஏ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.2.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஆ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.3.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஒ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.4.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஓ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.5.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஆய்த எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.6.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஃ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.7.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஊ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.8.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `அ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.9.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஈ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.10.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `எ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.11.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `இ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.12.
உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை?13.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `உ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.14.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஔ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.15.
ஆய்த எழுத்து எத்தனை?16.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் `ஐ` எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.   
Quiz Time : 8 Minutes
Smart Score   :