படத்திற்கு ஏற்ற சரியான பெயரைத் தேர்வு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க2.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க3.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க4.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க5.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க6.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க7.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க8.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க9.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க10.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க11.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க12.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க13.
படத்தின் பெயரைத் தேர்வு செய்க   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :