படத்திற்கு ஏற்ற சரியான பெயரைத் தட்டச்சு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான பதிலை தட்டச்சு செய்யவும்.
  • 2). வார்த்தைக்கு முன்னும் பின்னும் இடைவெளியைத் (Space) தவிர்க்கவும்.
1.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
2.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
3.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
4.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
5.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
6.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
7.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
8.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
9.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
10.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
11.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
12.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
13.
படத்தின் சரியான பெயரை எழுதுக.
   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :