வினாவிற்கு ஏற்ற விடையைத் தேர்வு செய்க - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
`ஔடதம்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


2.
`ஓலை` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


3.
`உரல்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


4.
`ஐந்து` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


5.
`ஒன்று` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


6.
`ஊக்கம்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


7.
`இயற்கை` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


8.
`ஈசல்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


9.
`எள்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


10.
`அண்ணன்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


11.
`ஏலக்காய்` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


12.
`ஆணி` என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்து குறிலா, நெடிலா என்பதைத் தேர்வு செய்.


   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :