வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
2.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
3.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
4.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
5.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
6.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
7.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
8.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
9.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
10.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
11.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
12.
வேறுபட்ட எழுத்தைத் தேர்வு செய்க.
   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :