உயிர் எழுத்தில் தொடங்கும் சரியான படத்தைத் தேர்வு செய்க - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
ஐ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.2.
இ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.3.
ஓ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.4.
ஒ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.5.
உ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.6.
ஆ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.7.
ஔ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.8.
ஈ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.9.
அ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.10.
ஊ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.11.
ஏ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.12.
எ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.13.
ஃ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :