கேள்விக்கு ஏற்ற சரியான படத்தைத் தேர்வு செய்க. - வினாக்கள்

INSTRUCTIONS :

  • 1). சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.
1.
ஈ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.2.
கீழ்க்கண்ட எழுத்துக்களில் ஆய்த எழுத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.3.
இ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.4.
உ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.5.
ஐ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.6.
எ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.7.
ஏ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.8.
ஆ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.9.
ஊ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.10.
ஓ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.11.
ஒ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.12.
ஔ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.13.
அ எழுத்தில் தொடங்கும் படத்தைத் தேர்வு செய்க.   
Quiz Time : 5 Minutes
Smart Score   :