உலகத்தமிழ் கல்விக்கழக ஆசிரியர்களைப் பற்றிய அறிமுகம்

'எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்பதற்கு இணங்க ஏழு பிறவிலும் துணை நிற்கும்' கல்வியினைப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசானின் அறிமுகம்