ஒரு மாதக்கட்டணம் - விபரங்கள்

நேரடி இணையவழி தமிழ் வகுப்பில் பங்கேற்க ஒரு குழந்தையின் ஒரு மாதக்கட்டணம் - USD($) 30 மட்டுமே. இந்த முறையில் ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டணம் செலுத்தவேண்டியிருக்கும். ஒரு மாதக்கட்டணத்தை செலுத்த இங்கே சொடுக்கவும்.

Pay the Monthly Fee Click here.

பிற கட்டணங்கள் (OTHER VALUES)

Fee Customization [In - USD($)]

Fee Customization [In - SGD($)]

மேலும் விபரங்கள் அறிய எங்களை தொடர்பு கொள்க.

இணைய வழி தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டண விபரங்கள்

வ.எண் வகுப்பு வகைகள் மாணவர் வகைகள் மாதக் கட்டணம்
USD ( )
1. 1 வகுப்பு / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 30
2. 1 வகுப்பு / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 50
3. 1 வகுப்பு / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 75
4. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 50
5. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 100
6. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 150
7. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 75
8. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 150
9. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 225
10. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 100
11. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 200
12. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 300

Available Payment Methods