உலகத்தமிழ் கல்விக்கழக நேரடி வகுப்புகள்

இணையவழி தமிழ் வகுப்பு ஸ்கைப் ( SKYPE ) என்ற மென்பொருள் வழியாக நடத்தப்படுகின்றது. இது இலவச மென்பொருளாகும். ஆசிரியர்கள் தமிழ் வகுப்பிற்குரிய நேரத்தில் மாணவனை ஸ்கைப் ( SKYPE ) வழியாக அழைப்பார்கள். மாணவன் அழைப்பினை ஏற்காத போது தொலைபேசி, கைபேசி....

மேலும்..!

நிகழ்வுகள்

வள்ளுவம் காட்டும் வாழ்வியல் – இன்சொல் பேசுதல் | திருக்குறள் சிறப்பு வகுப்பு

வள்ளுவம் காட்டும் வாழ்வியல் – இன்சொல் பேசுதல் | திருக்குறள் சிறப்பு வகுப்பு

மேலும்
  • June
  • 21
  • 2023
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

நற்சான்றுகள்

மேலும்..!