தமிழ் கற்க

உயிரெழுத்துக்களின் உச்சரிப்புகள் - Tamil Alphabet's Pronunciations
Tamil LettersPronunciationAudio Pronunciation
a
ā
i
ī
u
ū
e
ē
ai
o
ō
au