தமிழ் கற்க

கோள்களின் பெயர்கள் - Planet's Names
Image
( Hover to zoom )
Tamil WordsEnglish WordsTamil PronunciationEnglish Pronunciation
புதன்
மெர்குரி
Puthan
Mercury
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வெள்ளி
வீனஸ்
Velli
Venus
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பூமி
எர்த்
Bhoomi
Earth
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
செவ்வாய்
மார்ஸ்
Sevvai
Mars
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வியாழன்
ஜுபிட்டர்
Viyazhan
Jupiter
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சனி
சாட்டர்ன்
Sani
Saturn
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
யுரேனஸ்
யுரேனஸ்
Yurenas
Uranus
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நெப்டியூன்
நெப்டியூன்
Neptune
Neptune
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
ப்ளூட்டோ
ப்ளூட்டோ
Pluto
Pluto
ஒலி ஒலிக்க Play Audio